TIETOSUOJASELOSTE (Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § 1.1.2014

 1. Rekisterien pitäjät
  Toimivax Oy / Liminka
  Kedonperäntie 15 B, 91900 Liminka
  info@toimivax.fi
  0400-680956

  Toimivax Oy / Raahe
  Kauppakatu 42, 92100 Raahe
  info@toimivax.fi
  0400-680956
 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
  Heli Ojamaa, toimintaterapeutti, yrittäjä
  p. 0400-680956
 1. Rekisterin nimi
  Toimivax Oy:n asiakasrekisteri.
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin ja osarekisterin käyttötarkoitus
  Asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä terapiapalvelujen laskutus. Henkilötietojen käsittely on tarkoitettu asiakassuhteeseen. Yrityksellä on käytössä Diarium-ohjelma.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot -nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, yhdyshenkilö/lähiomainen, terapiasopimuksessa/suunnitelmassa yksilöidyt tiedot, terapiamuistiinpanot.
  Laskutusosoite, potilaan nimi, henkilötunnus, maksusitoumuksen numero, terapioiden käyntikerrat ja päivämäärät.
  Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys: rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä
  Lait: Henkilötietolaki 11§, 12§ (523/1999) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992)
  Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin: ei yhdistetä
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakkaalta itseltään saadut tiedot.
  Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja hoitavilta yksiköiltä, sekä Kelalta saatavat tiedot.
  Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 653/2000 ja asiakkaan kanssa tai alaikäisen huoltajien kanssa tehtyä terapiasopimusta/suunnitelmaa.
  Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Toimivax Oy. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Jatkohoitotilanteessa asiakkaan
  potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  1. Manuaalinen aineisto
   Aineistot säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain terapeutilla itsellään. Hän valvoo aineistoa.
  2. Sähköisesti tallennetut tiedot
   Aineistot säilytetään terapeutin henkilökohtaisella tietokoneella, tabletilla tai erillisellä muistitikulla tai irtokovalevyllä. Laite ja/tai tietokoneaineisto on suojattu salasanalla ja suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Muistitikkua ja irtokovalevyä säilytetään lukitussa tilassa manuaalisen aineiston kanssa. Tietoja ei ole muilla tietokoneilla.
  3. Laskutustiedot osarekisterissä
   Toimivax Oy säilyttää laskutustiedot laskutukseen erikseen varatulla tietokoneella, jonka käyttö on suojattu salasanalla. Tietokone on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja sen käyttöä valvotaan.
  4. Laskutuslistat ja reittiliitteet
   Laskutuslistat ja reittiliitteet on suojattu salasanalla, paperiversiot säilytetään muun manuaalisen aineiston kanssa lukitussa tilassa.
 1. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
  Kaikkiin asiakasrekistereihin ja osarekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§) Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena.
  Pyyntö esitetään hoidon järjestämiseen, terapiasopimukseen ja hoitopalautteisiin ja muihin rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä suoraan terapeutillenne tai Heli Ojamaalle, joka antaa tiedot tarkastettuaan asiakkaan henkilöllisyyden tai kysyjän lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta.
 1. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
  Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus: Korjausvaatimus esitetään sille terapeutille jonka ylläpitämää rekisteriä korjaus koskee tai Heli Ojamaalle.
 1. Muut mahdolliset oikeudet
  Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi
  Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Toimivax Oy ja terapeuttinne. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne.