Toimintaterapiaan hakeudutaan useista erilaisista syistä

Haluamme olla tukemassa asiakkaitamme kohti hänelle merkityksellistä elämää sairaudesta, vammasta tai muista rajoitteista huolimatta.

 

Lapsiasiakkaiden kanssa harjoitellaan asioita yleensä leikin avulla ja hyödyntämällä hänen vahvuuksiaan. Menetelmänä voidaan käyttää erilaisia kädentaitoja, pelejä tai arjen askareiden harjoittelua – taivas on vain rajana, kun ponnistelemme yhdessä kohti asetettuja tavoitteita. Lapsen itsetuntoa vahvistaa kokemus uuden oppimisesta ja onnistumisesta. Onkin tärkeää, että vanhemmat sitoutuvat terapiaan, jolloin terapiassa opitut taidot yleistyvät muihinkin ympäristöihin.

 

Nuorten ja aikuisten kanssa panostamme luottamuksellisen terapiasuhteen luomiseen, jolloin kiirettömyys ja kuulluksi tuleminen ovat avainasemassa, kun tutustumme toisiimme. 

Maksusitoumukset

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonne yleensä tullaan maksusitoumuksella.

Asiakkaaksi voi hakeutua myös itse maksavana. Kuntoutustarpeen on arvioinut terveyskeskuksen tai sairaalan toimintaterapeutti ja työryhmä on päättänyt maksusitoumuksen myöntämisestä. Kunnissa ja kaupungeissa, joissa ei ole omaa toimintaterapeuttia, voidaan toimintaterapia-arvio toteuttaa maksusitoumuksella yksityisesti. Vaikeavammaisen asiakkaan kuntoutuksen maksaa KELA, jolloin kuntoutusuunnitelman tekee hoidosta ja kuntoutuksesta vastaava lääkäri toimintaterapia-arvion pohjalta.

 

Asiakas itse tai asiakkaan vanhempi voi ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiin ja kysyä vapaata terapiapaikkaa (asiakaspaikkatiedustelut p. 0400-680956). Joskus tiedustelun vapaasta terapiapaikasta tekee arvion tehnyt toimintaterapeutti kotikaupungista tai esimerkiksi Oys:sta

 

Maksusitoumuksen järjestyttyä toimintaterapeutti ja asiakas sopivat ensimmäisestä tapaamisesta. Maksusitoumus määrittelee toimintaterapian toteutusympäristön. Toimintaterapia voi toteutua vastaanotolla tai esimerkiksi kotona, koulussa, päiväkodissa, hoitolaitoksessa tai työpaikalla.

Reissuvihko

Useimmilla toimintaterapian asiakkaillamme on käytössä ”reissuvihkot” kodin, päivähoidon/koulun tai muiden terapeuttien ja oman terapeutin välisen yhteydenpidon tukemiseksi. Terapeutti kirjaa vihkoon lyhyesti, mitä terapian aikana on tehty. Siihen voidaan merkitä myös kotiharjoituksia tai –tehtäviä terapiakertojen välille. Tärkeitä ovat myös kodin tai lähipiirin viestit toimintaterapeutille.  

Tavoitteet

Toimintaterapian tavoitteet laaditaan yhdessä kodin tai lähipiirin kanssa ja ne pohjautuvat lähettävän tahon tekemään arvioon. Käytössä on erilaisia haastattelu- ja itsearviointimenetelmiä, joiden avulla terapian tavoitteita tarkennetaan. Toimintaterapian tavoitteiden olisi hyvä kohdentua johonkin arkipäivän taitoon.

 

Tavoitteiden tulee olla yksilöllisiä, hänelle merkityksellisiä, mitattavissa ja saavutettavissa olevia sekä realistisia. Tavoitteille on hyvä laatia oma aikataulu sekä seurata aktiivisesti niiden toteutumista. Aikatauluasioista ja tiedon kulkuun sekä käytännön asioihin liittyvistä luvista sovitaan tekemällä kirjallinen terapiasopimus.

Terapiapalaute

Terapiapalaute on terapeutin kirjoittama seloste toteutuneesta toimintaterapiasta suhteessa tavoitteisiin. Se tarvitaan uuden terapiajakson tarpeen ja sisällön arvioinnin kartoittamiseksi.

 

Terapeutti kirjoittaa palautteen ennen asiakkaan käyntiä omalääkärillä, toimintaterapeutilla tai esimerkiksi ennen Oys:n tai Tahkokankaan jaksoa. Asiakkaan tulee pyytää palaute hyvissä ajoin, eli kertoa heti kun tietää ajan lääkärille/toimintaterapeutille, mielellään 2kk ennen.

 

Vanhemmilla tulee olla myös mahdollisuus kommentoida kirjoitettua palautetta. Olemme liittyneet vuoden 2017 aikana Kantaan, jolloin lyhyet käyntikirjaukset näkyvät myös siellä.