Toimintaterapian mahdollisuudet vauvaperheiden parissa

Vanhemmaksi tulemisen myötä arki muuttuu monella tavalla. Uuden elämäntilanteen edessä vanhemmat voivat kaivata auttavaa kättä ja tukipilaria, jonka kanssa suunnitella muuttunutta arkea, opetella vauvan kanssa toimimista sekä uuteen rooliin sopeutumista. Toimintaterapeutit voivat tarjota vanhemmille laajasti ohjausta ja tietoa vauvan hyvinvoinnin ja kehityksen tukemiseksi.

Vauvojen ja vanhempien toimintaterapia keskittyy pääasiassa vanhemmuuden rooliin tukemiseen, fyysisen ympäristön mukauttamiseen, vauvan toiminnallisen kehityksen tukemiseen, perheen toimintojen mukauttamiseen ja hyödyntämiseen sekä vauvan toimintakyvyn arviointiin. Toimintaterapeutit tarkastelevat perheen tilannetta kokonaisvaltaisesti ja huomioivat fyysisten, emotionaalisten ja ympäristötekijöiden välisen yhteyden.

Toimintaterapiassa voidaan arvioida vauvan kehitystä ja miettiä ratkaisuja yhdessä vanhempien kanssa perheen huolenaiheisiin liittyen esimerkiksi ruokailuun, motorisiin taitoihin tai aistiherkkyyksiin. Tarkkailemalla vauvan reaktioita ja käyttäytymistä arkisissa tilanteissa, toimintaterapeutit mukauttavat lähestymistapaansa kunkin lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Siirtyminen vanhemmuuteen voi tuntua haastavalta ja monet uudet vanhemmat voivat kokea epävarmuuden ja uupumuksen tunteita. Toimintaterapeutin tehtävänä on tukea vanhempia selviytymään näistä haasteista ja kasvattamaan itseluottamusta vauvan kanssa toimimiseen. Toimintaterapeutit voivat auttaa vanhempia luomaan uusia, tehokkaampia rutiineja, auttaa stressin hallinnassa ja tukea itsestä huolehtimista, antaen vanhemmille mahdollisuuden toimia uudessa roolissa joustavammin.

Vauvaperheille suunnatun toimintaterapian keskeiset painopisteet

Ruokinta-, syömis- ja nielemistoimintojen edesauttaminen: Monilla vastasyntyneillä on vaikeuksia imettäessä, pulloruokinnassa tai siirtyessään kiinteään ruokaan. Toimintaterapeutit arvioivat vauvan suun motorisia taitoja, ime-niele-hengityksen toimintaa ja sensorisia reaktioita ravintoon.

Unitoiminnot: Vauvan unirytmi on vaihteleva ensimmäisten kuukausien aikana. Toimintaterapiassa voidaan tarkastella vauvan nukahtamiseen vaikuttavia tekijöitä, unen määrää ja laatua, unisykliä, sekä mukauttaa nukkumisympäristöä tarpeen mukaan.

Sensomotorinen kehitys: Sensomotoriikalla tarkoitetaan aistimusten ja motoriikan yhteistyötä. Esimerkkejä toiminnoista joihin sensomotoriikka voi vaikuttaa on asennon hallinta, liikkuminen, aistien käyttö, kommunikaatio sekä sosiaaliset taidot ja tunne-elämä. Oman kehon hallinta ja sen myötä kehittynyt turvallisuuden tunne auttaa vauvaa suhtautumaan ympäristöönsä ja sen tuomiin ärsykkeisiin luottavaisesti ja kokeilunhaluisesti. Aistitiedon käsittelyllä on tärkeä rooli vastasyntyneen kyvyssä olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Toimintaterapeutit arvioivat aistireaktioita ja kehittävät strategioita aistisäätelyn ja -käsittelyn tukemiseksi.

Sosio-emotionaalisen kehityksen tukeminen: Toimintaterapeutin avustuksella voidaan vahvistaa vauvan ja vanhemman kiintymyssuhdetta, joka edesauttaa tunnetaitojen ja sosiaalisten suhteiden ymmärtämistä.

Aistitiedon käsittely: Vauvan aistitiedon käsittelyn kehittymistä voidaan tukea monin eri tavoin. Erityisen tärkeää aistitiedon käsittelyn edistämiselle on lukea vauvan ilmeitä, eleitä ja ääniä. Toimintaterapeutti auttaa vanhempia ymmärtämään vauvan viestejä ja käyttäytymistä. Esimerkiksi rauhoittumista voidaan edesauttaa erilaisten kapaloimistapojen avulla.

Itsesäätelyn kehitys: Toimintaterapeutti voi ohjata vanhempaa toimimaan vauvan kanssasäätelijänä eli auttaa tunnistamaan vauvan viestit, vahvistamaan vauvan turvallisuuden tunnetta ja palauttaa tunteiden tasapaino silloin, kun vauva tätä tarvitsee.

Motorinen kehitys: Sylihoitoajasta ryömimiseen ja lopulta kävelyyn, motorinen kehitys etenee nopeasti vauvaiässä. Toimintaterapeutit työskentelevät vauvojen kanssa edistääkseen motoristen tavoitteiden saavuttamista ja puuttuakseen mahdollisiin viivästyksiin tai haasteisiin. Leikkipohjaisten toimintojen ja harjoitusten avulla toimintaterapeutit edistävät muun muassa voiman, koordinaation ja motorisen suunnittelun kehittymistä.

Vanhempien ohjaus ja tuki: Keskeistä vauvaperheille suunnatussa toimintaterapiassa on vanhempien tukeminen ja kannustaminen vanhemmuudessa. Toimintaterapeutit tarjoavat tietoa vauvan kehityksestä, hoitotekniikoista ja strategioista vanhemman ja vauvan sitoutumisen ja kiintymyssuhteen edistämiseksi.

Toimintaterapian mahdollisuudet vauvaperheiden parissa

Toimintaterapian vaikutus vauvoihin ja vanhempiin ulottuu paljon pidemmälle kuin lapsen tai vanhemman välittömiin haasteisiin. Edistämällä varhaista puuttumista ja tukemalla tervettä kehitystä toimintaterapeutit luovat pohjaa elinikäiselle hyvinvoinnille ja toimintakyvylle. Lisäksi vanhemmille tarjottu tuki ja ohjaus antavat heille mahdollisuuden edistää lapsensa kasvua ja kehitystä haasteita ennaltaehkäisevästi.

Voidaankin todeta, että toimintaterapia on arvokas apu niin vauvoille kuin vanhemmillekin. Se tarjoaa tukea, ohjausta ja itseluottamusta varhaisvanhemmuuden matkalla. Keskittymällä päivittäisten toimintojen ja rutiinien mukauttamiseen, kehityshaasteisiin vastaamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen, toimintaterapeutit edistävät perheiden hyvinvointia ja joustavuutta sekä luovat turvaa vauvan asianmukaiselle kasvamiselle ja kehittymiselle.

Veera Malmstedt/ Toimintaterapeutti

Toimivax Oy

0400-882191

veera@toimivax.fi